Registrace
 
 
 

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodmí podmínky Astip

Tato stránka obsahuje Všeobecné obchodní podmínky a Prohlášení o ochraně osobních dat. Další informace související s touto problematikou Vám rádi poskytneme na uvedených kontaktech.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY ASTIP Brno, s.r.o.

 

platné od 1.1.2011


1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2.CENY ZBOŽÍ A DAŇOVÝ DOKLAD

Ceny jsou platné podle aktuálního ceníku v době objednávky. Závazná objednávka musí obsahovat následující informace: Doručovací adresu, jednoznačné určení předmětu koupě, jeho množství a cena. Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající daňový doklad, který bude přiložen kupujícímu k poskytovanému zboží.

3.ZPŮSOB PLATBY

Zaplatit zboží je možné buď převodem, na dobírku nebo v hotovosti při osobním převzetí. Balné a manipulační poplatky jsou prodávajícím účtovány. Prodávající k ceně zboží účtuje navíc poštovné, balné podle platných tarifů přepravní služby.

4.PODMÍNKY DODÁNÍ

Zboží prodávající odesílá zásilkou na dobírku na adresu uvedenou kupujícím prostřednictvím České pošty nebo přepravní služby Toptrans. Kupující si také může zboží vyzvednout osobně v sídle firmy. V případě, že ani jeden způsob dodání zboží nevyhovuje, je možné kontaktovat prodávajícího a nalézt individuální řešení.
Termíny dodání se obvykle pohybují 7-14 kalendářních dnů, v období topné sezöny(říjen-duben) se musí zákazník dotázat telefonicky(na t.č.: +420 602 644 280) nebo emailem(na adresu: obchod@astip.cz) na dostupnost požadovaného zboží!

5.OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je správná specifikace zboží a vyplnění nezbytných kontaktních údajů předání zboží. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo ověření objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši 60% z celkové ceny.V době hlavní topné sezöny se může dodací hlůta pohybovat v rozmezí dvou až čtyř týdnů, dle vytížení výroby.

6.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Odeslaná objednávka je pro obě strany závazná. Pokud však došlo k nějakému omylu, je kupující povinen kontaktovat neprodleně prodávajícího a pokusit se vše vyřešit dohodou.
Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu storno poplatek v závislosti na výši účelně vynaložených nákladů, v závislosti na výrobní rozpracovanosti nebo změně objednávky. Při vrácení zboží si prodávající bude účtovat amortizaci 25% z celkové částky, nebo částku odpovídající pronájmu zařízení za každý započatý den, kdy bylo zařízení u zákazníka. Zboží je majetkem firmy ASTIP Brno, s.r.o. až do celkového uhrazení částky za dodané zboží. V případě neuhrazení zboží má dodavatel právo objednateli toto zboží odebrat.

7.ZÁRUKA A REKLAMACE

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Reklamace se řídí platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Zjištěné vady a poškození je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.

Záruka se ruší v těchto případech:

a) vady vzniklé běžným používáním,
b) nesprávné použití výrobku,
c) nesprávné skladování,
d) při zásahu do zařízení druhou osobou (porušení pečeti),
e) při podpisu servisní smlouvy na výrobky ASTIP Brno s třetí stranou.

Postup při reklamaci:

a) informujte prodávajícího o reklamaci,
b) zboží zašlete jako doporučenou zásilku (ne na dobírku) na adresu uvedenou v kontaktech,
c) k zásilce přiložte důvod reklamace, adresu a e-mailové nebo telefonické spojení,
d) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží.

Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře. Obsahem záruky je závazek zhotovitele, že dodané dílo / zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Záruka za jakost se poskytuje pouze kupujícímu / objednateli, nároky z vad zboží nelze převést na třetí osobu. Za vadu nelze považovat změnu prodaného zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jehoopotřebení či nesprávného používání nebo nesprávného zásahu, např. při nedbalém neboneodborném zacházení, při zásahu neoprávněnou osobou, při použití nebo instalaci zařízení, které ASTIP Brno, s.r.o. považuje za nevhodné, užívání a skladování věci rozporu s platnými technickými podmínkami, normami ČSN, návodem a obvyklými postupy.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby nebo pokud objednatel v případě poruchy neučiní neodkladné opatření k omezení následku a nedá příležitost zhotoviteli závadu odstranit. Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé vyšší mocí či neodbornou manipulací, nedodržením návodu k obsluze, nedodržením obvyklých způsobu užívání, způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav a při poškození ze strany objednatele. Zhotovitel neodpovídá za poškození způsobené nesprávným skladováním objednatelem (Skladovatelnost záložních zdrojů, obsahujících bateriové moduly (všechny s výjimkou typů T0 a S0) je maximálně 3 měsíce ode dne dodání. Po uplynutí této doby je třeba zdroj připojit k síti a baterie dobít.), nesprávným vnějším zapojením pokud je neprovádí sám zhotovitel, poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti, neodbornou montáží a chybným seřízením, pokud je neprovedl sám zhotovitel. Za vadu nelze považovat snížení nebo ztrátu kapacity akumulátoru způsobenou jejich umístěním v prostředí s teplotou mimo rozsah 17- 22`C, a nefunkčnost zboží vzniklou v důsledku umístění v jiném než obyčejném bezprašném prostředí o vlhkosti 50-95% (bez kondenzace). Ze záruky jsou vyjmuty všechny závady, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím špatného materiálu, chybnou konstrukcí, neúplným zpracováním, v důsledku stavebních nebo montážních prací provedených zhotovitelem, např. závady vzniklé přirozeným opotřebením, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, stavebními a montážními pracemi neprovedenými zhotovitelem a všemi dalšími příčinami, za které nemůže zhotovitel odpovídat. Stopy po malířských pracích a stavební prach na deskách plošných spojů jsou důvodem k okamžitému zrušení záruky. Odpovědnost dodavatele za vady, na než se vztahuje záruka za jakost nevzniká, jestliže objednatel neobjedná minimálně 1x za 12 měsíců u ASTIP Brno,s.r.o. profylaktickou prohlídku spojenou s nezbytnou údržbou pracovníky zhotovitele. Záruční doba je předčasně ukončena, ke dni, kdy je v průběhu záruční doby na zboží proveden zásah osobou, která nemá oprávnění vydané společností ASTIP Brno, s.r.o. k servisu, nebo ke dni podpisu servisní smlouvy s takovouto osobou. Z důvodu závad materiálu, konstrukce, provedení, stavebních nebo montážních prací provedených zhotovitelem, jakož i z důvodu neplnění garantovaných vlastností nemá objednatel žádná jiná práva a nároky kromě níže uvedených. Za řádné uplatnění vady lze považovat pouze takové, s nímž je spojeno předložení záručního listu a potvrzení, že reklamované zboží je shodné se zbožím uvedeném v záručním listě (zboží musí mít výrobní štítek se shodným číslem, jaké je uvedeno v záručním listě). Vady zboží v záruční době budou bezplatné opraveny v servisním středisku prodávajícího. Případné náklady na dopravu servisního technika na místo instalace hradí objednatel. K odstranění oprávněně reklamované vady je zhotovitel povinen nastoupit bez zbytečného prodlení a odstranit ji bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnu od nahlášení. Náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s nedůvodným uplatněním vady kupujícím, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli.

STORNO objednávky-Dodavateli musí být řádně vráceno kompletní neopotřebované zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly odběrateli dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží odběrateli odesláno. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady a vrácení zboží nese odběratel. Dodavatel si bude účtovat storno poplatek 20% z celkové částky. Po odstoupení a řádném vrácení zboží odběratelem je dodavatel povinen vrátit do5-ti pracovních dní odběrateli částku za zboží zaplacenou.

Prohlášení o ochraně osobních dat:

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.